Zakończono modernizację SUW

piątek, 10.08.2012 14:57

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o oficjalnie przekazała do eksploatacji całkowicie zmodernizowaną stację uzdatniania wody (SUW).

Wartość projektu wyniosła 10 mln zł. Średni czas pracy SUW wynosić ma ok. 8760 h/rok. Zakładany czas eksploatacji stacji przewidziano na 25 lat, a jej wydajność wynosi 30 m3/h wody zdemineralizowanej.

Działania, mające na celu znalezienie optymalnej technologii produkcji wody zdemineralizowanej W ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o., podjęte zostały już w roku 2008, kiedy to wykonano pierwsze dokumentacje koncepcyjno-projektowe. Kolejnym krokiem były testy instalacji pilotowych rozpatrywanych rozwiązań technologicznych. Planując inwestycję modernizacji SUW uwzględniono również zapewnienie odpowiedniej jakości wody zdemineralizowanej dla realizowanego projektu budowy bloku biomasowego.

Po zakończeniu testów instalacji pilotowych, uwzględniając raporty i opinie, rozpoczęto opracowanie projektów wykonawczych modernizacji SUW, które zrealizowała firma MEGAT. Na drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniono generalnego wykonawcę modernizacji SUW – firmę ENVIROTECH z Poznania.

W zmodernizowanej SUW powstały następujace węzły technologiczne:

wstępne przygotowanie wody
:
o koagulacja wspomagana mikropiaskiem, flokulacja, system Actiflo™,
o mikrofiltracja ciśnieniowa - moduły Hollow Fiber typ Microza z PVDF,
o odwrócona osmoza - typ EUROTEC z membranami z poliamidu typu FILMTEC;

demineralizacja wody - wymiana jonowa
:
o wymienniki dwukomorowe - system UPCORE,
o wymienniki ze złożem mieszanym – dwujonity,

oczyszczalnia ścieków
:
o koagulacja i flokulacja w osadniku typu Lamella,
o filtracja w filtrze samopłuczącym DYNAMIK,
o filtracja w filtrze węglowym.

Projekt Modernizacji SUW jest jednym z elementów realizacji strategii Spółki, poprzez dostosowanie się do wymogów środowiskowych w zakresie gospodarki wodnościekowej. Już dzisiaj obserwowane są pierwsze pozytywne efekty pracy stacji. Dzięki projektowi poprawie uległy m.in. parametry fizykochemiczne ścieków technologicznych, jak również zmniejszyła się emisja chlorowodoru. Stacja zasilana jest wodą surową z rzeki Elbląg, która charakteryzuje się bardzo zmiennymi parametrami fizykochemicznymi. Z tego względu SUW została zaprojektowana dla obróbki wody surowej o następujących parametrach granicznych:

utlenialność KMnO4 45–70 mg/dm3,
zawartość chlorków 30–1600 mg/dm3,
temperatura od 0oC w zimie do 27oC w lecie,

Dzięki inwestycji modernizacji SUW dotychczasowe urządzenia zastąpiono nowoczesnymi i wysoce sprawnymi instalacjami, wykorzystującymi najnowsze technologie. Modernizując instalację  pomyślano nie tylko o wprowadzeniu nowoczesnej technologii wytwarzania wody, ale także o zmniejszeniu jej wpływu na środowisko. Cel ten osiągnięty został m.in. przez całkowitą rezygnację z wody wodociągowej, gdyż nowa technologia uzdatniania wody pozwala na demineralizację wody powierzchniowej o zawartości chlorków do 1600 mg/l, czyli wody morskiej w trakcie występowania tzw. „cofki” wód  Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg. Dodatkowo nowa SUW, dzięki własnej oczyszczalni ścieków, wpłynęła na zdecydowaną poprawę parametrów fizykochemicznych ścieków technologicznych.

Produkowana obecnie wysokiej jakości woda demi przyczyni się niewątpliwie również do zwiększenia trwałości istniejących i nowych instalacji oraz urządzeń technologicznych wytwarzających energię elektryczną i ciepło w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.SUW