Połączenie spółek ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. i ZEC Żychlin Sp. z o.o.

wtorek, 02.02.2016 11:24

W dniu 1 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie spółek ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Elblągu i ZEC Żychlin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie.

Połaczenia dokonano w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., art. 515 § 1 pkt 1 K.s.h. oraz art. 516 § 1 i  § 5-§ 6 K.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, na podstawie Planu połączenia uzgodnionego przez zarządu łączących się spółek dnia 05.11.2015 r. oraz na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej – ZEC Żychlin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie z dnia 08.01.2016 r., objętej aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Aleksandrą Reinhardt, rep. A Nr 80/2016, poprzez przeniesienie na spółkę przyjmującą – ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu  całego majątku spółki przejmowanej – ZEC Żychlin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie. 

Odpis z KRS Spółki z dnia 01.02.2016 r.