Oferta pracy

poniedziałek, 04.02.2019 12:29

Maszynista w Wydziale Nawęglania i Gospodarki Wodnej Elektrociepłowni Elbląg. Miejsce pracy: Elbląg

Termin składania ofert - do dnia 15 lutego 2019 roku


Energa Kogeneracja Sp. z.o.o. w Elblągu

ogłasza rekrutację w ramach naboru wewnętrznego/zewnętrznego na stanowisko:

Maszynista w Wydziale Nawęglania i Gospodarki Wodnej Elektrociepłowni Elbląg

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zawodowego lub średniego – preferowany kierunek techniczny,
 • umiejętności współpracy w zespole,
 • samodzielności w realizacji zadań, kreatywności, komunikatywności,
 • znajomości problematyki związanej z eksploatacją urządzeń energetycznych elektrociepłowni (jako dodatkowy atut),
 • posiadania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych - typ I WJO i spychaczy typ II
  i III  (jako dodatkowy atut),
 • doświadczenia zawodowego przy eksploatacji urządzeń energetycznych elektrociepłowni (jako dodatkowy atut),
 • braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • posiadania uprawnień E2 (jako dodatkowy atut),
 • otwartości na podnoszenie kwalifikacji.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • prowadzenie i kontrola (nadzór) ruchu urządzeń podawania paliwa (węgla, biomasy, oleju opałowego) i urządzeń pomocniczych kotłów, a w szczególności: przenośników taśmowych,zbiorników popiołu
 • podawanie paliwa do kotłów,
 • pobór próbek paliw – węgla i biomasy,
 • dokonywanie oględzin i obchodów urządzeń nawęglania,
 • sprawowanie ciągłego nadzoru nad stanem urządzeń będących w ruchu i rezerwie ruchowej – nadzór nad utrzymaniem właściwych parametrów pracy urządzeń,
 • stałe pogłębianie wiedzy technicznej w zakresie obsługiwanych urządzeń,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji techniczno-ruchowej.

Charakter pracy:

 • Praca na trzy zmiany w ruchu ciągłym.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Maszynisty w Wydziale Nawęglania i Gospodarki Wodnej Elektrociepłowni Elbląg prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 roku na adres e-mail: rekrutacja.kogeneracja@energa.pl lub osobiście do Wydziału Zarządzania Personelem  w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. - ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg (Mały Biurowiec – pokój Nr 5).

Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja i numeru rekrutacji – 05/EKO/2019

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zakończenia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Uprzejmie Państwa informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Energa Kogeneracja Sp. z o.o., 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20A.

2) Nasze dane kontaktowe to: sekretariat.kogeneracja@energa.pl, adres korespondencyjny: 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20A.

3) Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.energa-kogeneracja@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, sprawowania funkcji nadzoru przez Energa SA oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli zostaną wyrażone.

5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a. Uprawnione organy publiczne,
b. Energa SA,
c. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
d. Podmioty dostarczające korespondencję,
e. Podmioty wykonujące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
f. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
g. Podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia na terenie Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dobrowolna zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

9) Informujemy o przysługującym prawie do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych,
e. cofnięcia zgód,
f. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

12) Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udziału w procesie rekrutacji i dodatkową na przechowywanie Państwa aplikacji w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji prosimy o załączenie poniższych klauzul do przesyłanej aplikacji.

(1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o., 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20A

(2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o., 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20A w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.