Twoja oferta dostaw biomasy

Oferta dostaw biomasy
* Rocznie (t)
* Miesięcznie (t)
* Wartość opałowa (kJ/kg)
* Wilgotność (%)
Cena za tonę (zł/t)
Cena za GJ (zł/GJ)
* Franco
* Transport* Imię i nazwisko osoby do kontaktu


Firma


* Miejscowość
* Kod


* Adres, ulica i nr budynku


* E-mail


Telefon


Uwagi
W celu prawidłowego przesłania oferty, należy wypełnić wymagane pola w formularzu. Pola te oznaczone są symbolem (*).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-kogeneracja@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: Uprawnione organy publiczne, Podmioty Grupy Energa, Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy, zajmujące się obsługą Infolinii oraz dochodzeniem i windykacją należności, Podmioty dostarczające korespondencję, Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, Podmioty świadczące usługi teserwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO oraz Podmioty świadczące usługi IT. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, po zakończeniu umowy dodatkowo o prawie do usunięcia danych. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.