Numer postępowania: EKO/40/2018/BB

Modernizacja budynków w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Data dodania: środa, 27.02.2019 08:22

Opis:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest rekonstrukcja pokryć dachowych, która ma polegać na usunięciu starej warstwy pokryć i wykonaniu nowych pokryć dachów budynków maszynowni i kotłowni – części nad odgazowywaczami w Elektrociepłowni w Elblągu. Całość zamówienia ma być realizowana w jednym z trzech wariantów szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt.8.2. SIWZ).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolnie wybrany przez siebie  jeden wariant.
Zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia szczegółowo zostały określone w SIWZ.
Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga, by Oferenci wzięli udział w wizji lokalnej  celem dokonania oględzin i obmiarów niezbędnych do wyceny prac będących przedmiotem zamówienia na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg.

UWAGA! - Zamawiający wydłużył termin odbycia wizji lokalnej i składania ofert:

- termin odbycia wizji loklanej: do 20 marca 2019 r.

- termin złożenia propozycji realizacji zadania w oparciu o wariant III: do 21 marca 2019 r.

- termin składania odert upływa w dniu 27 marca 2019 r. o godz.: 13:000 czasu polskiego

Dane kontaktowe:

w sprawach merytorycznych: Miroslaw Majewski, e-mail: miroslaw.majewski@energa.pl , tel.: 55 612-20-57

w sprawach proceduralnych: Beata Barcikowska, e-mail: beata.barcikowska@energa.pl , tel.: 55 612-21-47