Oferty sprzedaży

OGŁOSZENIE
o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego
ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu

Sprzedający:

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82 – 300 Elbląg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy 400 989 000 zł


Przedmiotem przetargu jest:

1.    Samochód osobowy SKODA SUPERB

a.    nr nadwozia  TMBA93T1A9015919
b.    nr rejestracyjny NE 94364
c.    rok produkcji 2009
d.    poj. silnika 1798 ccm. etylina, moc 118,00 kW
e.    skrzynia biegów DSG
f.     kolor moca braun
g.    przebieg 282 452 km (w ciągłej eksploatacji)
h.    termin ważności badania technicznego – 9 kwietnia 2018 r.

cena wywoławcza 26 000,00 zł brutto

Termin, miejsce oraz warunki przetargu

Oferty należy składać w kancelarii ENERGA Kogeneracja  Sp. z o.o., przy ul. Elektrycznej 20A, 82-300 Elbląg,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż składników majątku ruchomego – samochód osobowy Skoda Superb nr rejestracyjny NE 94364”.

Termin przyjmowania ofert - do 28 lutego 2018 roku, do godz. 10.00
(liczy się data wpływu oferty do sprzedawcy).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie sprzedającego, pokój nr 20 (mały biurowiec).

Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność treści, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, załączonym do niniejszego ogłoszenia i zawierać w szczególności:
a.    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta:
b.    numery NIP lub REGON oferenta,
c.    datę sporządzenia oferty;
d.    wskazanie przedmiotu, którego oferta dotyczy;
e.    oferowaną cenę;
f.     podpisany wzór umowy;
g.    dowód wpłaty wadium.

Wszelkie zmiany w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. muszą być podpisane lub parafowane przez oferenta – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na pojazd.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, a jest to najwyższa cena zaoferowana w przetargu, w dniu przetargu przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi, natychmiast po ogłoszeniu przez komisję wyników przetargu.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie  w oparciu o Regulamin sprzedaży majątku ruchomego.
Uczestnik przetargu ma obowiązek zweryfikować stan techniczny przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty kupna. W tym celu powinien uzgodnić termin oględzin. Uczestnik przetargu poprzez złożenie oferty kupna, akceptuje stan techniczny przedmiotu przetargu oraz warunki, na jakich odbywa się przetarg.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po wpłaceniu całej ceny. Ewentualne podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa uiszcza kupujący.


WADIUM

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. PKO BANK POLSKI S.A. I ODDZIAŁ WARSZAWA  nr rachunku 47 1440 1101 0000 0000 1046  5192, podając w tytule przelewu dokładną informacje o tym, czego dotyczy wpłata np. „Wadium samochód osobowy marki …. nr rejestracyjny ……..” .
Dokument  wpłaty wadium należy dołączyć do oferty w zamkniętej kopercie.
Oferta złożona bez dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium uznawana będzie za nieważną.
Wadium zwracane będzie uczestnikom przetargu niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia wskazanego przedmiotu przetargu.
Uchylenie się oferenta wyłonionego w drodze niniejszego przetargu od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium na rzecz ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
Odbiór, transport, załadunek zakupionych środków ruchomych leży w gestii kupującego.
Kupujący zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży do usunięcia go z terenu sprzedawcy. Po upływie tego czasu sprzedawca naliczy karę umowną w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą dobę przekroczenia tego terminu. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez sprzedawcę odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, a także skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w kodeksie cywilnym.
Z chwilą podpisania umowy sprzedaży na kupującego przechodzi  ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub  uszkodzenia przedmiotu umowy.
Umowa zostaje zawarta w chwili podpisania jej przez sprzedającego i kupującego.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży oraz stanu technicznego pojazdu udziela:
•    Pan Mirosław Machajewski, tel.  783 950 171  lub  55/ 612 21 94
Samochód można oglądać w dniach 15 – 28 lutego 2018 roku, w godz. 9:00 - 13:00 na parkingu ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, przy ul. Elektrycznej 20A, po wcześniejszym uzgodnieniu.

UWAGA:
Zastrzega się prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu, a także odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.


Dokumenty do pobrania:
Wzór formularza ofertowego
Wzór umowySKODA SUPERB
Przedmiot przetargu - zdjęcia pojazdu
Oferta dostaw biomasy