Środowisko

Pozwolenie zintegrowane

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. prowadząc swoją działalność stara się jak najmniej oddziaływać na otoczenie. Funkcjonowanie Spółki w zakresie ochrony środowiska  regulują następujące pozwolenia zintegrowane:

 • dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20a, z dnia 16.02.2007 r.,
 • dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton znajdującej się w Jagodnie gm. Elbląg, z dnia 16.02.2007 r.


Prowadzony przez ENERGA Kogeneracja system pracy instalacji zapewnia pełną realizację wymagań zawartych w posiadanych pozwoleniach z zakresu ochrony środowiska.


Ochrona powietrza

Biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. jednym z głównych zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółki jest podejmowanie ciągłych starań zapewniających ochronę powietrza, w tym dotrzymanie standardów emisyjnych zapisanych w przepisach ochrony środowiska. Cel ten realizowany jest w bieżącej eksploatacji poprzez następujące  działania:

 • spalanie paliwa o wysokiej jakości – dużej wartości opałowej oraz niskiej zawartości popiołu i siarki,
 • stosowanie palników niskoemisyjnych obniżających emisje tlenków azotu,
 • stosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających,
 • ciągła kontrola emisji substancji do powietrza.Ochrona wód

Bliskie sąsiedztwo rzeki Elbląg oraz zbiorników wodnych o dużym znaczeniu przyrodniczym, takich jak Zalew Wiślany oraz Jezioro Drużno, które zakwalifikowane zostały jako obszary Natura 2000 powoduje, że do priorytetowych celów przyjętych przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. należą wszelkiego rodzaju działania związane z ochroną wód. Zadania powyższe osiągane są głównie dzięki racjonalnej gospodarce wodą zużywaną do celów produkcyjnych, a także w wyniku oczyszczania powstających ścieków w następujących urządzeniach:

 • oczyszczalnia ścieków przemysłowych ze Stacji Uzdatniania Wody,
 • oczyszczalnia wód opadowych i innych wód typu AWAS-HI-2000 Olej.Gospodarka odpadami

Odpady paleniskowe, do których należą popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego stanowią ponad 99% wszystkich odpadów powstających w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. W wyniku prowadzonej przez Spółkę gospodarki odpadami od wielu lat uzyskiwane jest 100% wykorzystanie ww. odpadów. Do głównych kierunków zagospodarowania odpadów paleniskowych należą:

 • produkcja betonu,
 • produkcja ceramiki budowlanej,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • niwelacje terenów.


Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Spółkę jest minimalizacja ilości powstających odpadów, co osiągane jest głównie dzięki spalaniu węgla o niskiej zawartości popiołu.  Odpady paleniskowe oraz wszystkie pozostałe odpady wytwarzane w ENERGA Kogeneracja zagospodarowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Składowisko odpadów paleniskowych ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. zlokalizowane w miejscowości Jagodno, gmina Elbląg spełnia wszystkie wymagania przepisów ochrony środowiska, potwierdzone uzyskanym dla tej instalacji pozwoleniem zintegrowanym. Na składowisku prowadzony jest stały monitoring związany z ochroną środowiska.


 

Ciepłownia w Żychlinie

Funkcjonowanie Ciepłowni w Żychlinie w zakresie ochrony środowiska reguluje decyzja Starosty Kutnowskiego z dnia 06.10.2004 r. zezwalająca na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów z instalacji. Dotrzymanie wysokich standardów ekologicznych zapisanych w przepisach ochrony środowiska Ciepłownia zapewnia poprzez:

 • spalanie wysokiej jakości paliwa,
 • stosowanie cyklonów bakteryjnych o wysokiej skuteczności odpylania spalin,
 • racjonalne gospodarowanie wykorzystywaną wodą.