Środowisko

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. prowadząc swoją działalność stara się jak najmniej oddziaływać na otoczenie. Utrzymywanie wysokich standardów jakości wdrożonych we wszystkich eksploatowanych obiektach  Spółki w ramach Programu Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Energią potwierdzane są w trakcie corocznych audytów zewnętrznych na zgodność z przyznanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska certyfikatem EMAS nr PL 2.22-006-77 w oparciu o wymagania  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (z późniejszymi zmianami). Przyjęte w Spółce procedury postępowania i nadzoru spełniają jednocześnie wymagania normy PN- EN ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), potwierdzonej certyfikatem PL009566/6/P z dnia 19.11.2018 r. i normy PN-EN ISO 50001 (system zarządzania energią), potwierdzonej certyfikatem z dn. 28.03.2019 r.

Decyzje środowiskowe

Funkcjonowanie Spółki w zakresie ochrony środowiska regulują następujące pozwolenia z zakresu emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, w tym:

Elektrociepłownia Elbląg

 • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20a, z dnia 29.06.2020 r., wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Pozwolenie zintegrowane dla instalacji sklasyfikowanej jako instalacje w gospodarce odpadami do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton znajdującej się w Jagodnie gm. Elbląg, z dnia 16.02.2007 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z późniejszymi zmianami.

Elektrociepłownia Kalisz

 • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw pn. Elektrociepłownia Kalisz, przy ul Torowej 115 w Kaliszu, o łącznej nominalnej mocy 99 MW z dnia 10.10.2016 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Elektrociepłownia Żychlin

 • Pozwolenie na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów z instalacji Ciepłowni Żychlin z dnia 30.10.2014 r. wydana przez Starostę Kutnowskiego.

Ciepłownia w Wyszogrodzie

 • Zgłoszenie instalacji Ciepłownia Wyszogród z dnia 17.12.2014 r. do Starosty Płockiego.

Prowadzony przez ENERGA Kogeneracja system pracy instalacji zapewnia pełną realizację wymagań zawartych w posiadanych pozwoleniach z zakresu ochrony środowiska.


Ochrona powietrza

Biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. jednym z głównych zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółki jest podejmowanie ciągłych starań zapewniających ochronę powietrza, w tym dotrzymanie wymogów najlepszej dostępnej techniki BAT oraz standardów emisji i standardów jakości środowiska. Cel ten realizowany jest poprzez następujące działania:

 • spalanie paliwa o wysokiej jakości – dużej wartości opałowej oraz niskiej zawartości popiołu i siarki,
 • stosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających,
 • prowadzenie monitoringu oddziaływania na środowisko w ramach okresowych pomiarów emisji do powietrza w EC Elbląg, EC Kalisz i EC Żychlin,
 • spalanie biomasy w EC Elbląg jako odnawialnego źródła energii,
 • stosowanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR dla bloku biomasowego w Elblągu,
 • stosowanie palników niskoemisyjnych i stopniowania dostarczanego powietrza (dysze OFA) w procesie spalania paliw w kotłach węglowych w EC Elbląg obniżających emisje tlenków azotu,
 • wybudowanie w EC Żychlin kotła opalanego biomasą przy wykorzystaniu technologii ORC.

Emisje substancji do powietrza w instalacjach Energa Kogeneracja Sp. z o.o. [Mg/rok]
Na wykresach obserwujemy systematyczny spadek emisji zanieczyszczeń z obiektów Energa Kogeneracja Sp. z o.o.. Wyjątkiem jest 2018 rok, kiedy proces optymalizacji przechodził blok energetyczny opalany biomasą (BB20p) znajdujący się w Elblągu. Z tego względu w większym wymiarze czasu pracowały w EC Elbląg kotły węglowe OP-130, które w dużym stopniu przejęły produkcję ciepła, energii elektrycznej i pary technologicznej dla miasta Elbląg, jak i wyemitowały większą ilość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. w 2019 roku znacząco zmniejszyła się emisja SO2 w Energa Kogeneracja Sp. z o.o., ci jest efektem spalnia znacnie większej ilości biomasy i mniejszej ilości węgla w stosunku do 2018 roku oraz spalania węgla o niskiej zawartości siarki.

SMOG - ciepło z Energa Kogeneracja Sp. z o.o. jest skutecznym rozwiązaniem tego problemu

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. zaangażowana jest w ogólnopolski program walki ze smogiem. W tym celu utworzono w Grupie Energa program "Oddycham z energią", by zaangażować jak największą liczbę Polaków w działania poprawiające jakość powietrza, którym oddychamy.

Sposoby walki ze smogiem realizowane w Energa Kogeneracja:

 • stosowanie kotłów o dużej mocy i wysokiej sprawności procesu spalania paliw, co korzystnie wpływa na efekt kompletnego spalania szkodliwych substancji zawartych w paliwie oraz brak emisji benzo(a)pirenu - toksycznego składnika smogu;
 • stosowanie wysokosprawnych urządzeń oczyszczających spaliny, w tym nowoczesnych układów odpylania, które w znaczącym stopniu ograniczają emisję zanieczyszczeń pyłowych;
 • stosowanie paliwa wysokiej jakości i ciągła kontrola procesu spalania;
 • zastosowanie wysokich kominów i utrzymywanie dużych prędkości wylotowych spalin, co wpływa na lepsze rozpraszanie substancji zawartych w spalinach i wynoszenie ich poza aglomeracje miejskie narażone na koncentrację smogu;
 • gotowość do dostarczania energii cieplnej i elektrycznej dla nowych odbiorców - rezygnacja z pieców domowych poprzez przyłączanie budynków do centralnej sieci ciepłowniczej, która zasilana jest w ciepłą wodę z dużych obiektów energetycznego spalania paliw, takich jak Elektrociepłownia Elbląg i Elektrociepłownia Kalisz;
 • spełnianie najbardziej rygorystycznych wymagań środowiskowych i zobowiązanie dostosowania się do kolejnych zaostrzeń emisyjnych.

Pozytywne rezultaty działalności Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w ramach przeciwdziałania emisji substancji tworzących efekt smogu potwierdziły pomiary emisji wykonane w EC Elbląg i EC Kalisz w latach 2016 i 2017. W wyniku ww. pomiarów stwierdzono brak emisji benzo(a)pirenu z kotłów w EC Elbląg i EC Kalisz, czyli jednego z najbardziej toksycznych składników smogu. Substancja ta  powstaje głównie w wyniku spalania niecałkowitego węgla, drewna lub śmieci i jej stężenie w powietrzu w Elblągu jest okresowo przekraczane w okresach zimowych. Brak emisji benzo(a)pirenu w ww. obiektach Energa Kogeneracja Sp. z o.o., spowodowany jest wysoką sprawnością procesu spalania paliw w kotłach dużej mocy, co korzystnie wpływa na efekt kompletnego spalania szkodliwych substancji zawartych w paliwie. Przeprowadzone pomiary potwierdziły, że spalanie paliw w dużych kotłach energetycznych jest korzystne z punktu widzenia ochrony powietrza i może być skutecznym sposobem na walkę ze smogiem, który powodowany jest głównie przez tzw. niską emisję z kotłowni przydomowych o niskiej mocy oraz z transportu samochodowego.

Wyniki pomiarów w EC Elbląg i EC Kalisz, które zgodnie z Dyrektywą IED zaliczane są do dużych obiektów spalania, potwierdzają również informację przedstawioną w rozdziale 5.2. (str. 83) „Programu Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Elbląg”, który przyjęty został Uchwałą Nr XXXI/615/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2013 r. i opracowany został ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Elbląg – kod strefy: PL2802:

„Emisja B(a)P występuje głównie przy niepełnym spalaniu paliw stałych (węgla i drewna). Niepełne spalanie zachodzi przy niskich temperaturach spalania oraz niskiej sprawności kotłów. Ponadto B(a)P jest „niesiony” w pyle, a więc jego emisji sprzyja brak urządzeń odpylających. W energetyce zawodowej (w dużych i średnich elektrociepłowniach i elektrowniach), gdzie spalanie odbywa się w bardzo wysokich temperaturach, a sprawność urządzeń redukujących emisję pyłów dochodzi do 95% praktycznie nie występuje emisja B(a)P.”

Ochrona wód

Bliskie sąsiedztwo rzeki Elbląg w Elblągu oraz rzeki Prosny w Kaliszu, a także zbiorników wodnych o dużym znaczeniu przyrodniczym, takich jak Zalew Wiślany oraz Jezioro Drużno, które zakwalifikowane zostały jako obszary Natura 2000 powoduje, że do priorytetowych celów przyjętych przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. należą wszelkiego rodzaju działania związane z ochroną wód. Zadania powyższe osiągane są głównie dzięki racjonalnej gospodarce wodą zużywaną do celów produkcyjnych, a także w wyniku oczyszczania powstających ścieków przemysłowych.

Gospodarka odpadami

Odpady paleniskowe, do których należą popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego oraz biomasy stanowią ponad  97% wszystkich odpadów powstających w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. W wyniku prowadzonej przez Spółkę gospodarki odpadami od wielu lat uzyskiwane jest 100% wykorzystanie ww. odpadów. Do głównych kierunków zagospodarowania odpadów paleniskowych należą:

 • produkcja betonu,
 • produkcja ceramiki budowlanej,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • niwelacje terenów.

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Spółkę jest minimalizacja ilości powstających odpadów, co osiągane jest głównie dzięki spalaniu węgla o niskiej zawartości popiołu.  Odpady paleniskowe oraz wszystkie pozostałe odpady wytwarzane w Energa Kogeneracja zagospodarowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Składowisko odpadów paleniskowych Energa Kogeneracja Sp. z o.o. zlokalizowane w miejscowości Jagodno, gmina Elbląg spełnia wszystkie wymagania przepisów ochrony środowiska, potwierdzone uzyskanym dla tej instalacji pozwoleniem zintegrowanym. Na składowisku prowadzony jest stały monitoring związany z ochroną środowiska.