Polityka Środowiskowa Grupy ENERGA

Polityka Środowiskowa Grupy ENERGA

wydanie V zatwierdzone uchwałą Zarządu ENERGA SA Nr 698/V/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. i wprowadzone do stosowania w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 37/2017 z dnia 20 października 2017 r.

„Grupa Kapitałowa ENERGA zarządzana przez Spółkę ENERGA SA, jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję (przesył sieciami elektroenergetycznymi) oraz obrót energią elektryczną (sprzedaż do odbiorców hurtowych i końcowych), sprzedaż gazu i usługi oświetlenia, a także wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż ciepła. Grupa ENERGA jest wiodącym producentem energii ze źródeł wodnych i ma największy, spośród dużych grup energetycznych w Polsce, udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w łącznym wolumenie wytwarzanej i dystrybuowanej energii elektrycznej.

Główne Segmenty działalności Grupy to:

a) Segment Wytwarzania, który obejmuje aktywa wytwórcze o zainstalowanej mocy 1,37 GWe m.in. elektrownię systemową w Ostrołęce, elektrociepłownie w Elblągu, Kaliszu i Żychlinie oraz ciepłownię w Wyszogrodzie, sieć kilkudziesięciu elektrowni wodnych w tym we Włocławku i Żydowie, a także farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. W ramach segmentu zarządzane są również sieci ciepłownicze w Ostrołęce, Kaliszu i Żychlinie.

b) Segment Dystrybucji, który dysponuje na obszarze północnej i centralnej Polski 184 tysiącami kilometrów sieci elektroenergetycznych, którymi przesyła odbiorcom końcowym 21,5 TWh energii elektrycznej rocznie.

c) Segment Sprzedaży, który prowadzi sprzedaż energii elektrycznej oraz obsługuje niemal 3 mln klientów zarówno indywidualnych jak i biznesowych. Realizuje również usługi oświetlenia ulic, miast i obiektów infrastrukturalnych.

Misja Grupy „Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązania naszym klientom”, jest podstawą na której oparta jest strategia i działania.

Wizją Grupy jest realizowanie w sposób zrównoważony celów akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Dbałość o zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ograniczanie wpływu na środowisko, to podstawowe narzędzia utrzymania wiodącej pozycji wśród polskich przedsiębiorstw energetycznych. Do osiągnięcia tego celu  prowadzić mają działania organizacyjne i inwestycyjne, a w szczególności:

a) w zakresie działalności wytwórczej:
- modernizacje urządzeń w celu poprawy sprawności wytwarzania i efektywności energetycznej,
- racjonalne wykorzystanie OZE (farmy wiatrowe, fotowoltaika, biomasa, energetyka wodna) i źródeł niskoemisyjnych (bloki gazowo-parowe),
- racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, w tym także, w ramach przedsięwzięć celu publicznego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i przeciwdziałania zagrożeniom klęsk żywiołowych (m.in. budowa zapory i elektrowni na Wiśle),
- ograniczanie strat przesyłu ciepła.

b)  w zakresie działalności dystrybucyjnej:
- modernizacja i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej w celu poprawy niezawodności dostaw i ograniczenia strat przesyłu,  w tym także realizacja przedsięwzięć poprawiających rozpływy energii w sieci i efektywne jej wykorzystanie,
- modernizacje i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej dla zapewnienia przyłączeń,
- wdrażanie inteligentnego opomiarowania i innych elementów sieci inteligentnych.

c) w zakresie działalności obrotu i sprzedaży:
- w zakresie zarządzania relacjami z klientami, budowa infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zdalny kontakt i wdrażanie nowych produktów usługowych,
- rozwój rozproszonych źródeł energii i wsparcie klientów jako wytwórców energii (prosumenci),
- wsparcie zarządzających infrastrukturą publiczną, w zakresie dostępu do innowacyjnych rozwiązań energetycznych (oświetlenie),
- zarządzanie popytem w celu racjonalnego korzystania z energii,
- zangażowanie w działania na rzecz innowacyjnego pozyskiwania i magazynowania energii.

ENERGA SA deklaruje:
- zgodność w zakresie wymagań prawnych i zobowiązań wobec interesariuszy, dotyczących środowiska i energii,
- poszanowanie bioróżnorodności oraz stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
- monitorowanie oddziaływań, zapobieganie zanieczyszczeniom i poprawę efektów działalności środowiskowej oraz zarządzanie z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik,
- monitorowanie kluczowych zużyć energii i poprawę wyniku energetycznego, poprzez właściwą eksploatację infrastruktury, projekty inwestycyjne i modernizacyjne oraz zakup energooszczędnych produktów i usług,
- zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej i inicjatyw pro środowiskowych oraz działań poprawiających efektywność energetyczną.

Wszyscy pracownicy są świadomi prowadzonych działań oraz wymagań Polityki środowiskowej”

Plik w formacie *.pdf z pełnym tekstem:

Polityka środowiskowa Grupy ENERGA, wydanie V

 

Oferta dostaw biomasy